શિશુવિહાર ભાવનગરનો સેવાયજ્ઞ ભાલકાંઠાના વેળાવદર સહિતના ગ્રામ્યમાં બાવન આરોગ્ય શિબિરોમાં ૬૨૯૭ દર્દી નારાયણોની તાપસ સારવારનો અવરીત સેવાયજ્ઞ

0
9

 Source: Gujarat Breking News
શિશુવિહાર ભાવનગરનો સેવાયજ્ઞ ભાલકાંઠાના વેળાવદર સહિતના ગ્રામ્યમાં બાવન આરોગ્ય શિબિરોમાં ૬૨૯૭ દર્દી નારાયણોની તાપસ સારવારનો અવરીત સેવાયજ્ઞ