અમરેલીમાં લોકસભા ચૂંટણી અનુલક્ષીને કલેક્ટર કચેરી ખાતે કંટ્રોલ રૂમ અને ન્યૂઝ ચેનલ મોનિટરીંગ કરવામાં આવ્યુ

0
10